Drillaån

Drillaån (Jonsboån) strax väster om Rimforsa. Den avvattnar Drögen ner till Järnlunden, totalt 70 meters fallhöjd. En arbetsgrupp arbetar med skapande av fria vandringsvägar med bevarande av kulturmiljöerna kring Forsbo och Hallsta kvarnar.

Mötesprotokoll uppstartsmöte 22 maj -24

Kulturhistorisk utredning

Länsstyrelsen Östergötland har låtit utföra en kulturhistorisk utredning längs bäcken
från sjön Södra Viggen till sjön Långsjön, Jonsboån, Drillaån och Hallstadån i Kinda
kommun. Rapporten har fått samlingsnamnet Hallstadån vid Rimforsa. Utredningen
föranleddes av att vattenkraften i Sverige ska förses med moderna miljövillkor enligt
en nationell plan för omprövning av vattenkraft som tagits fram av Havs- och
vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät.